Quan temps cal per construir un parc de renovables?

El nou Decret Llei 24/2021 de la Generalitat manté bona part dels tempos establerts pel DL 16/2019, però ha introduït algunes variants que poden ser rellevants als efectes del còmput dels terminis en els diferents procediments administratius, que comporten el que el nou DL anomena “autorització energètica”.

Cal subratllar que segons la DT 2a del DL 24/2021, els projectes en tràmit que no hagin començat la informació pública es regeixen per les previsions del nou DL.

  • Els dies a quo per al càlcul dels còmputs ve determinat per la data del registre de la sol·licitud, adjuntant tota la documentació exigida.
  • 30 dies, per comprovar la suficiència i idoneïtat de la documentació aportada.
  • 15 dies perquè les entitats i els òrgans competents identificats per l’òrgan ambiental, als efectes de ser consultats a la declaració d’impacte ambiental (DIA), es pronunciïn sobre l’adequació de la documentació. El silenci permet la continuació de la tramitació. Nou.
  • 30 dies, com a termini mínim, pel tràmit d’informació (abans és obligatori acreditar el requisit de disponibilitat de terrenys -mínim 50%-) i 30 dies com a màxim pel d’audiència. Ambdós es tramiten simultàniament, i inclouen l’autorització administrativa prèvia, l’autorització administrativa de construcció, la declaració d’impacte ambiental i el projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable. 
  • 30 dies perquè el promotor contesti les al·legacions i informes rebuts.
  • 15 dies perquè, un cop hagi contestat el promotor, els òrgans competents es pronunciïn. Pels ajuntaments, el termini és un mes.
  • 4 mesos perquè la Ponència resolgui sobre la declaració d’impacte ambiental, un cop hagi rebut tot l’expedient.
  • 1 mes perquè Urbanisme es pronunciï, una vegada aprovada la declaració d’impacte ambiental.
  • 1 mes perquè Energia resolgui l’autorització administrativa prèvia i l’autorització administrativa de construcció, a partir de la declaració d’impacte ambiental i l’Urbanisme.

És a dir, aproximadament i en el millor dels casos, es necessita 315 dies -la majoria d’ells hàbils- que vol dir més d’un any i mig natural, per obtenir tant sols l’autorització administrativa de construcció d’un parc d’energies renovables, sense comptar amb la seva construcció i posada en marxa. 

Si la transició energètica és clau davant el canvi climàtic, les administracions públiques han d’ajustar les seves tramitacions administratives per fer front a la urgència del moment, tal i com s’han compromès a la Conferència sobre el Canvi Climàtic de Glasgow @COP26.

Articles relacionats