Principals diferències entre presentar una denúncia i una querella

Els dos mitjans més comuns d’iniciar un procediment penal són la denúncia i la querella. 

La denúncia consisteix en una declaració de coneixement d’una sèrie de fets que eventualment poden ser delictius. En concret, cal puntualitzar que en determinats casos, aquest coneixement també es pot posar de manifest mitjançant l’atestat policial, ara bé, aquest últim no només es dona notícia dels fets sinó que també porta a terme les diligències de prevenció imprescindibles. 

Principals requisits a tenir en compte si es vol presentar una denúncia: 

 • No és necessari que hi hagi legitimació, sinó que qualsevol pot presentar la denúncia (tant si és persona física com persona jurídica). 
 • És possible presentar-ho davant de qualsevol autoritat (policia, jutjat o fiscalia). 
 • Pot ser emesa de forma oral o escrita. 
 • El fet de presentar denúncia no comporta directament ser part en el procediment. Tot i que en cas que no es constitueixi com a part, el més probable és que sigui citat com a testimoni. Així, l’únic que compromet el fet de posar una denúncia és incórrer en un delicte de denúncia falsa. 
 • No és preceptiva l’assistència d’advocat ni procurador. 
 • No són necessàries les formalitats, és a dir, no cal aportar proves sinó només posar de manifest l’existència d’uns determinats fets aparentment delictius. 

Per altra banda, mitjançant la querella no només es dona notícia d’uns fets, sinó que també s’hi recull una declaració de voluntat de constituir-se part en el procediment com a acusació. 

Principals requisits a tenir en compte si es vol presentar una querella: 

 • És necessari tenir legitimació i s’ha d’acreditar (poden exercir la querella: persones físiques, persones jurídiques, Ministeri Fiscal, acusació particular i acusació popular). 
 • Cal que es presenti davant del Jutjat d’Instrucció territorialment competent. 
 • S’ha d’emetre de forma escrita, reunint una determinada formalitat i estructura. 
 • El fet de presentar la querella comporta que directament esdevé part en el procediment. 
 • És necessari l’assistència d’advocat i procurador. 

 

Per més informació: info@tarba.eu

 

Articles relacionats