Nou Decret sobre la transparència

La Generalitat ha aprovat el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. Després de l’experiència obtinguda per les institucions i els administrats amb l’aprovació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’aprovació d’aquest Decret té per objectiu garantir una implementació homogènia, efectiva i exhaustiva de l’esmentada llei. 

De fet, el Decret 8/2021 desenvolupa de manera parcial l’esmentada Llei 19/2014, concretament els seus títols I i II, i els capítols I, II i III del títol III, referents a les disposicions generals, les disposicions sobre transparència i les disposicions sobre dret d’accés a la informació pública.

Entre d’altres, l’esmentat Decret desenvolupa tres àmbits de gran interès per a tots aquells que gestionen l’exercici de la transparència: qui ha de publicar informació, com cal publicar-la i com cal tramitar les sol·licituds d’accés a la informació pública. En destaquen les novetats següents:

  • S’aclareix quines entitats formen part del sector públic i, per tant, han de facilitar informació proactivament, i defineix quines són les encarregades de tramitar les sol·licituds. També concreta què han de publicar determinades entitats privades per tal de complir amb la Llei.
  • Concreta els continguts a publicar per part de les administracions: la forma, el lloc o el mitjà de publicació així com els terminis per publicar.
  • Es determina quina ha de ser la publicitat de les agendes públiques dels alts càrrecs de l’administració de la Generalitat pel que fa als contactes i reunions mantinguts amb els grups d’interès.
  • Es simplifica el procediment de tramitació de les sol·licituds ciutadanes d’informació pública, i alhora s’especifica els límits que cal tenir en compte a l’hora de facilitar la informació a la ciutadania. 

 

Des de TARBA assessorem a les entitats i empreses privades que es relacionen amb l’administració davant de les exigències, les conseqüències i les oportunitats derivades de la normativa sobre transparència. 

Articles relacionats