La defensa del dret a l’honor a internet caduca

La sala primera del Tribunal Suprem ha dictat la Sentència 115/2021, de 2 de març, relativa a la protecció del dret a l’honor, en el marc d’una publicació en un fòrum d’internet. Es qüestionava si l’acció civil per a denunciar la intromissió il·legítima al dret a l’honor havia caducat, en la mesura que havien transcorregut més de 4 anys, d’acord amb el termini que estableix l’art. 9.5 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.

 

Al respecte, el Tribunal Suprem ha declarat que davant la publicació a internet d’una ofensa, s’ha de promoure l’acció civil en el termini màxim de 4 anys. A diferència de la publicació de dades personals en un fitxer de morosos, on es considera el dany continuat i no caduca, en el cas d’una publicació puntual que atempti a l’honor o a la intimitat de la persona, aquesta ha de denunciar-ho dins els 4 anys previstos. Encara que els danys siguin permanents, en la mesura que internet permet la seva constant exposició, no es consideren danys continuats als efectes d’interrompre la caducitat de l’acció. Així ho ha manifestat el Tribunal Suprem: “sin perjuicio del derecho de cancelación del tratamiento de datos personales que el afectado puede ejercitar en tanto se esté produciendo ese tratamiento de datos, las acciones de protección del derecho fundamental al honor, que son las ejercitadas en este litigio, no se mantienen indefinidamente en el tiempo, sino que caducan a los cuatro años de la publicación en Internet de las manifestaciones ofensivas”.

 

És per tot el que ha estat exposat que des de TARBA aconsellem que les accions respecte a la protecció al dret a l’honor i a la intimitat s’activin en el mateix moment que es coneixen. Deixar passar el temps pot comportar quedar-se sense la possibilitat de restablir el dany patit.

Articles relacionats