La compatibilitat del RDL 23/2020 i la tramitació dels projectes de renovables en la Generalitat de Catalunya

Les fites del RDL 23/2020, art. 1.1.b), per a projectes on el permís d’accés es va obtenir amb posterioritat al 31/12/2017 i abans de l’entrada en vigor del RDL, bona part dels projectes en marxa actualment a Catalunya, s’estableixen amb els terminis següents:

  • Obtenció de la DIA (Declaració d’impacte ambiental): 22 mesos (per tant, com a màxim fins el 25/04/2022). 
  • Obtenció de la AAP (Autorització administrativa prèvia): 25 mesos (per tant, com a màxim fins el 25/07/2022).
  • Obtenció de la AAC (Autorització administrativa de construcció): 28 mesos (per tant, com a màxim fins el 25/10/2022). 

L’incompliment d’aquestes fites suposa la caducitat automàtica dels permisos d’accés (SEMPRE) i l’execució de les garanties (EN DETERMINADES CIRCUMSTÀNCIES).

Correspon a la Generalitat l’execució de les garanties, així com també aplicar els supòsits legals següents:

  • Si la DIA no es produeix per causes no imputables al promotor, no es procedirà a l’execució de garanties (RDL 23/2020, art. 1.2.)
  • Si l’AAP i l’AAC no es produeixen per manca d’informes o resolucions d’una administració, es podrà exceptuar l’execució de garanties, que ha de sol·licitar-se per part del promotor (RD 1183/2020, art. 23)
  • En cas de no poder complir amb els nous requisits imposats pel DL 24/2021, en el termini de tres mesos des de la seva entrada en vigor (28/01/2022), es pot desistir el projecte sense execució de les garanties.

La Generalitat, a diferència del Ministeri, tramita la informació pública i l’audiència de manera conjunta en els procediments administratius:

  • Autorització administrativa prèvia (AAP)
  • Autorització administrativa de construcció (AAC), i declaració d’utilitat pública (DUP), si procedeix.
  • Declaració d’impacte ambiental (DIA)
  • Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable

Però aquesta tramitació conjunta resulta, a la pràctica, molt difícil de conciliar amb la relació de fites imposada pel RDL 23/2020, i això pot provocar que es perdin molts projectes que estan en tramitació. Cal que les administracions es coordinin si de veritat es vol complir amb els objectius de transició energètica i de disposició de producció elèctrica en renovables, i complir així amb els compromisos adquirits a la Conferència sobre el Canvi Climàtic de Glasgow @COP26. 

Articles relacionats