Incentius per la rehabilitació de l’habitatge

S’acaba de publicar el Reial Decret Llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació d’edificis en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La novetat més rellevant és la modificació de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renta de no Residents i sobre el Patrimoni, per introduir tres noves deduccions temporals en la quota íntegra estatal aplicables sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació que contribueixin a aconseguir millores de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o llogat per el seu ús com a habitatge, fent que tot en el seu conjunt quedi acreditat a través del certificat d’eficiència energètica. Així doncs, aquest RDL estableix diferents mesures per impulsar l’activitat de rehabilitació d’edificis d’ús residencial. 

Les noves deduccions són les següents: 

 1. Deducció del 20% de les quantitats satisfetes des de l’entrada en vigor del present Real Decret-llei 19/2021, de 5 d’octubre fins el 31 de desembre de 2022 per les obres realitzades durant aquest període per reduir la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge habitual o de qualsevol altre de la seva titularitat que tingués arrendat com a habitatge o amb l’expectativa de ser llogat, sempre que en aquest últim cas, l’habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2023.
  Només s’entendrà que s’ha reduït la demanda de calefacció i refrigeració quan es redueixi almenys un 7% la suma dels indicadors del certificat d’eficiència energètica expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres.
  La deducció es practicarà en el període impositiu en el que es demani el certificat. En cas que el certificat s’expedeixi en un període posterior a aquell en el que es van abonar les quantitats per les obres, la deducció es practicarà en aquest últim.
  La base màxima anual de la deducció serà de 5.000€ anuals.
 2. Deducció del 40% de les quantitats satisfetes des de l’entrada en vigor del present Real Decret-llei 19/2021, de 5 d’octubre fins el 31 de desembre de 2022 per les obres realitzades per millorar el consum d’energia primària no renovable de l’habitatge habitual o de qualsevol altre de la seva titularitat que tingués arrendat com a habitatge o amb l’expectativa de ser llogat, sempre que en aquest últim cas, l’habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2023. Només s’entendrà que ha millorat el consum d’energia primària no renovable si es redueix almenys en un 30% l’indicador o bé, s’aconsegueix una millora de la qualificació energètica de l’habitatge per obtenir una classe energètica A o B.
  La deducció es practicarà en el període impositiu en el que es demani el certificat. En cas que el certificat s’expedeixi en un període posterior a aquell en el que es van abonar les quantitats per les obres, la deducció es practicarà en aquest últim.
  La base màxima anual de la deducció serà de 7.500€ anuals.
 3. Els contribuents propietaris d’habitatges ubicats en edificis d’ús predominant residencial en els que s’hagin portat a terme obres de rehabilitació energètica des de l’entrada en vigor del present Real Decret-llei, es podran deduir el 60% de les quantitats satisfetes durant aquest període per aquestes obres.
  Tindran la consideració d’obres de rehabilitació energètica aquelles en les que s’obtingui una millora de l’eficiència energètica de l’edifici on s’ubica l’habitatge, havent d’acreditar-se amb el certificat d’eficiència energètica una reducció del consum d’energia primària no renovable d’un 30% com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe A o B.
  No donaran dret a practicar aquesta deducció les obres realitzades en la part de l’habitatge que es trobi afectada per una activitat econòmica.
  La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000€ anuals.

Les dues primeres deduccions no es permetran quan l’obra es realitzi en les parts dels habitatges afectats a activitats econòmiques, places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives. 

En cap cas, una mateixa obra donarà dret a les dues primeres deduccions. 

Articles relacionats