Fons europeus i reforma de la contractació pública

El 4 de febrer de 2021 s’ha publicat el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Aquest Decret Llei té per objecte simplificar i agilitar la gestió pressupostària i econòmica, els procediments subvencionals i d’ajuts, i la contractació pública que correspongui realitzar en les operacions finançades amb els fons europeus senyalats. Regula també la col·laboració publico-privada de les administracions públiques de Catalunya, que es diu que s’ha d’articular de forma preferent mitjançant convenis, consorcis i concessions d’obres i de serveis, així com per establir espais de col·laboració i participació entre el sector públic i el sector privat.

Destaquen les mesures aplicables als contractes públics. En concret, el títol 4 es refereix a les mesures en matèria de contractació pública per al sector públic de Catalunya, on s’estableix que “s’ha de vetllar de manera especial per incorporar de manera transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals, de digitalització i d’innovació i de responsabilitat social corporativa, sempre que guardin relació amb l’objecte del contracte, i facilitar l’accés a les petites i mitjanes empreses i a les empreses d’economia social, així com a les empreses emergents”. En aquesta línia, i especialment per afavorir -segons es diu- la concurrència i la participació de les PIMES i les empreses emergents, s’estableix també la utilització preferent de les consultes preliminars de mercat.

Malgrat les bones intencions de l’esmentat Decret Llei, així com també de les modificacions normatives impulsades pel govern espanyol, el nivell burocràtic que s’exigeix a les PIMES per accedir a la contractació pública és molt superior a la seva capacitat mitjana de gestió administrativa, ubicant-les, de facto, en una clara posició de desavantatge. És en aquest context, que des de TARBA oferim serveis concrets i personalitzats d’assessorament dirigits especialment a PIMES.

Articles relacionats