Drets d’imatge en un model professional

En el sector audiovisual és recurrent la problemàtica entorn a la protecció dels drets d’imatge i a la pròpia personalitat. No hi ha massa discussió quan l’afectació d’aquests drets fonamentals és per part d’una persona del tot aliena a la producció audiovisual o a l’espot televisiu. Tanmateix, la cosa canvia totalment quan la persona afectada és un professional que precisament es dedica, en tot o en part, a l’explotació i comercialització de la seva pròpia imatge.

 

Recentment, la Sala Primera del Tribunal Suprem ha dictat la sentència 133/2021, de 9 de març, que aborda aquesta qüestió. D’entrada recorda que “la utilización de la imagen con fines publicitarios y comerciales está sometida a las exigencias de la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, de modo que es preciso el consentimiento de la persona, que puede ser revocado indemnizando los daños causados (arts. 2, 3 y 7.6).” I en conseqüència afirma, recordant diversa jurisprudència del mateix Tribunal, que “cuando la explotación comercial se haya producido sin consentimiento de la persona, bien porque no se haya prestado, bien porque se haya revocado, puede apreciarse intromisión ilegítima, pues la decisión sobre la explotación de la imagen corresponde a la propia persona

 

Ara bé, i d’aquí la rellevància d’aquesta Sentència de l’alt tribunal, en els supòsits en que la persona hagi cedit l’explotació dels drets sobre la seva imatge com a conseqüència d’un contracte, a més de la Llei Orgànica 1/1982 esmentada, caldrà atendre especialment el contingut i interpretació del mateix contracte. És a dir, en cas de discrepància entre les parts, segons el Suprem “la cuestión no está relacionada con la vulneración de un derecho de la personalidad, sino con la contraprestación que tiene derecho a recibir o a la indemnización por incumplimiento de contrato, aspecto puramente económico de la explotación de los derechos de imagen cedidos que es ajeno a la tutela de los derechos fundamentales”.

 

És important, doncs, identificar bé una relació mercantil o professional, en quan a la protecció del dret fonamental a la pròpia imatge. A TARBA assessorem a les empreses del sector audiovisual en aquest i altres àmbits, així com els professionals que hi treballen.

Articles relacionats