Com es distribueix la responsabilitat en les UTE?

La responsabilitat de les parts que formen una UTE (Unió Temporal d’Empreses) és solidària i il·limitada, tant davant de tercers com davant de l’administració, i ho és independentment de la part de participació que tingui a la UTE. 

Així doncs, la responsabilitat de les entitats no es limita a la seva aportació o al seu percentatge de participació. Per tant, el creditor (bé sigui una administració o un tercer) s’adreçarà, en primer lloc, contra el patrimoni i els béns de la UTE. Ara bé, si aquests no són suficients, es podrà adreçar contra qualssevol de les entitats integrants per exigir-ne el pagament de la totalitat del deute. No obstant, l’entitat que hagi pagat la totalitat del deute o el deute pendent, tindrà dret a reclamar a la resta d’entitats la part corresponent depenent de la participació que aquestes tinguin a la UTE o segons el que s’hagi establert en els estatuts. 

Altrament, a nivell intern, i per acord de les parts que constitueixen la UTE, és possible establir un règim de responsabilitats diferent, però que en tot cas només afectarà a les relacions entre les parts. En cas de no establir-se cap règim de responsabilitat, s’atendrà al règim de deutors solidaris que disposa l’art. 1145 del Codi Civil. Aquest règim consisteix en què el pagament fet per un dels deutors solidaris extingeix l’obligació, podent reclamar als codeutors només la part que a cada un els hi correspon. 

Per més informació: info@tarba.eu

Articles relacionats