Canvi rellevant al Decret llei 24/2021, de les energies renovables: les mesures per minimitzar l’impacte social

Un dels canvis més rellevants incorporats amb l’aprovació del Decret llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades és al relatiu a les mesures per minimitzar l’impacte social.

 Així, s’ha afegit un nou article, concretament l’article 9 bis, que requereix el següent:

 En projectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques de potència superior a 5 MW, situats a terra i en sòl no urbanitzable, abans del tràmit d’informació pública el promotor ha d’acreditar els següents dos requisits acumulatius:

  1. Haver presentat una oferta de participació local.
  2. La disponibilitat o el compromís de disponibilitat de més del 50% dels terrenys privats sobre els que es projecta la instal·lació solar o sobre els que es projecta la cimentació dels aerogeneradors, exclosos en tots els casos els accessos i les línies d’evacuació.

Com ha de ser la oferta de participació? La oferta de participació local consisteix en oferir la possibilitat de participar, almenys en un 20% de la propietat del projecte o del seu finançament, a les persones físiques -directament o a través d’una societat vehicle que els agrupi- i jurídiques, públiques o privades, radicades en el municipi en el qual es pretén situar la instal·lació, o en els municipis limítrofs a aquest o els que pertanyin a la mateixa comarca.

 

Quins requisits es requereixen a les persones físiques i jurídiques per tenir legitimació?

En el cas de les persones físiques, han d’estar empadronades en els esmentats municipis amb una antiguitat mínima de 2 anys.

En el cas de les persones jurídiques, han de complir algun dels següents requisits:

  • Tenir el domicili social en els esmentats municipis amb una antiguitat mínima de 2 anys.
  • Tenir la consideració de comunitats ciutadanes d’energia segons la normativa europea i les disposicions que la desenvolupin, sempre que, un mínim de 50 dels seus socis compleixin els requisits que preveu l’apartat 3 d’aquest article. Tenen aquesta consideració les cooperatives de consumidors i usuaris de energies renovables que compleixin els requisits previstos a l’esmentada normativa.

En el cas que el projecte es vehiculi a través d’una societat mercantil, el 20% de la propietat del projecte s’ha d’entendre com el 20% de la societat vehicular. En el supòsit que un mateix projecte estigués vehiculat en diverses societats, l’obertura a la participació local no podrà ser inferior al 20% del total del valor nominal del conjunt de les accions o participacions de les societats vehiculars que integren el projecte.

Les persones físiques o jurídiques a les quals se’ls ofereixi participar en el 20% de la propietat o finançament del projecte d’acord amb l’establert en el present article, no podran tenir una participació major al 10% del mateix.

Com s’ha de comunicar i publicar la oferta de participació? S’ha de comunicar als ajuntaments dels municipis on es pretén situar la instal·lació o els limítrof a aquest o que pertanyin a la mateixa comarca, indicant el lloc i data de presentació pública de la oferta de participació local; s’ha de publicar en dos mitjans de comunicació locals i  ha de restar oberta fins a la data d’atorgament de l’autorització administrativa prèvia o fins que s’aconsegueixi el 20% de la participació.

 

No totes les entitats estan obligades a presentar la oferta de participació local, sinó que estan exemptes de presentar-la:

  1. Les entitats considerades comunitats d’energia renovable segons la normativa europea i les disposicions que la desenvolupin.
  2. Les entitats considerades comunitats ciutadanes d’energia, segons la normativa europea i les disposicions que la desenvolupin, sempre que, un mínim de 50 dels seus socis compleixin els requisits que preveu l’apartat 3 d’aquest article. Tenen aquesta consideració les cooperatives de consumidors i usuaris d’energies renovables que compleixin els requisits previstos a l’esmentada normativa.
  3. Els projectes de potència igual o inferior a 10 MW promoguts per entitats amb domicili al municipi on es desenvolupa la instal·lació amb una antiguitat mínima de 2 anys.
  4. Els projectes associats a un contracte d’adquisició del 100% de l’energia produïda a un mínim de 7 anys des de la posta en servei entre el promotor i un consumidor que no sigui del mateix grup empresarial No s’aplicarà aquesta exempció quan es tracti de contractes bilaterals intragrup d’aquells grups energètics integrats verticalment.

 

Articles relacionats