Quan temps cal per construir un parc de renovables?

El nou Decret Llei 24/2021 de la Generalitat manté bona part dels tempos establerts pel DL 16/2019, però ha introduït algunes variants que poden ser rellevants als efectes del còmput dels terminis en els diferents procediments administratius, que comporten el que el nou DL anomena “autorització energètica”. Cal subratllar que segons la DT 2a del […]

La compatibilitat del RDL 23/2020 i la tramitació dels projectes de renovables en la Generalitat de Catalunya

Les fites del RDL 23/2020, art. 1.1.b), per a projectes on el permís d’accés es va obtenir amb posterioritat al 31/12/2017 i abans de l’entrada en vigor del RDL, bona part dels projectes en marxa actualment a Catalunya, s’estableixen amb els terminis següents: Obtenció de la DIA (Declaració d’impacte ambiental): 22 mesos (per tant, com […]

Canvi rellevant al Decret llei 24/2021, de les energies renovables: les mesures per minimitzar l’impacte social

Un dels canvis més rellevants incorporats amb l’aprovació del Decret llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades és al relatiu a les mesures per minimitzar l’impacte social.  Així, s’ha afegit un nou article, concretament l’article 9 bis, que requereix el següent:  En projectes de parcs eòlics i […]

Què poden fer els projectes en tràmit abans del nou Decret Llei 24/2021 d’energies renovables?

Avui, 28 d’octubre de 2021, entra en vigor el nou Decret llei denominat d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, que té per objectiu accelerar la transició energètica a Catalunya.   D’entre els canvis més rellevants destaquen la creació de mesures per minimitzar l’impacte social, i l’obligació dels promotors de parlar amb […]

Com es distribueix la responsabilitat en les UTE?

La responsabilitat de les parts que formen una UTE (Unió Temporal d’Empreses) és solidària i il·limitada, tant davant de tercers com davant de l’administració, i ho és independentment de la part de participació que tingui a la UTE.  Així doncs, la responsabilitat de les entitats no es limita a la seva aportació o al seu […]

Principals diferències entre presentar una denúncia i una querella

Els dos mitjans més comuns d’iniciar un procediment penal són la denúncia i la querella.  La denúncia consisteix en una declaració de coneixement d’una sèrie de fets que eventualment poden ser delictius. En concret, cal puntualitzar que en determinats casos, aquest coneixement també es pot posar de manifest mitjançant l’atestat policial, ara bé, aquest últim […]

El judici monitori: via ràpida i eficaç pel cobrament dels deutes

En moltes ocasions els creditors acaben desistint al cobrament d’un deute pendent, especialment aquells de poca quantia, degut a la complexitat que els suposa haver d’acudir a la via judicial. Per fer front a aquests supòsits cal tenir en compte el procediment monitori que recull la Llei d’Enjudiciament Civil (en els articles 812 al 818). […]

Incentius per la rehabilitació de l’habitatge

S’acaba de publicar el Reial Decret Llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació d’edificis en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La novetat més rellevant és la modificació de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques i […]

La defensa del dret a l’honor a internet caduca

La sala primera del Tribunal Suprem ha dictat la Sentència 115/2021, de 2 de març, relativa a la protecció del dret a l’honor, en el marc d’una publicació en un fòrum d’internet. Es qüestionava si l’acció civil per a denunciar la intromissió il·legítima al dret a l’honor havia caducat, en la mesura que havien transcorregut […]

Drets d’imatge en un model professional

En el sector audiovisual és recurrent la problemàtica entorn a la protecció dels drets d’imatge i a la pròpia personalitat. No hi ha massa discussió quan l’afectació d’aquests drets fonamentals és per part d’una persona del tot aliena a la producció audiovisual o a l’espot televisiu. Tanmateix, la cosa canvia totalment quan la persona afectada […]

Nou Decret sobre la transparència

La Generalitat ha aprovat el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública. Després de l’experiència obtinguda per les institucions i els administrats amb l’aprovació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’aprovació d’aquest Decret […]

Delicte d’estafa agreujat per excés de confiança

La recent Sentència del Tribunal Suprem 132/2021, de 15 de febrer, ha tornat a incidir en l’abast del que estableix l’article 250.1.6 del codi penal. El delicte agreujat d’estafa, amb penes de fins a 6 anys de presó, requereix “abús de les relacions personals existents entre víctima i defraudador, o que aprofiti aquest la seva […]

Compliance compartida

Aquest any 2021 acabarà el termini perquè l’estat espanyol transposi la Directiva UE 2019/1937, de 23 d’octubre, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, més coneguda com a Directiva Whistleblowing.   L’esmentada Directiva, i properament la corresponent norma de transposició, imposa l’obligació d’implantar un canal de […]

Del comerç de proximitat al comerç online

El darrer informe de la consultora Kantar World Panel, publicat el dia 16 de febrer de 2021, posa xifres a l’evolució del mercat del gran consum durant l’exercici de 2020. En un context d’alteració d’hàbits com a conseqüència de les mesures preses per les autoritats per fer front a la COVID-19, el sector ha tingut […]

Fons europeus i reforma de la contractació pública

El 4 de febrer de 2021 s’ha publicat el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Aquest Decret […]

Encariment del comerç marítim mundial

Molts dels clients de TARBA es troben que en les darreres setmanes el preu dels contenidors s’ha disparat. Principalment per a la importació de productes i matèria prima, la despesa del transport marítim s’ha multiplicat per quatre o més: de pagar uns 1.500 dòlars, s’ha passat a més de 5.000. Segons la consultora Sea Intelligence […]

Next Generation Catalonia

El govern de la Generalitat de Catalunya ha publicat recentment el document que recull 27 projectes emblemàtics per a la recuperació i transformació de l’economia, especialment sotmesa a l’impacte de la pandèmia derivada del COVID-19, i a la necessitat d’apostar decididament per a la innovació digital i a la sostenibilitat. Des de TARBA, com a […]

Decàleg de protecció de dades

El dret fonamental a la privadesa de la vida de les persones forma part del nucli dur de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides. La denominada Societat de la Informació ha afectat de ple a l’exercici efectiu d’aquest dret fonamental. I en aquest context, la protecció de dades personals ha esdevingut […]

Gravacions en el domicili de l’investigat

Recentment el Tribunal Suprem ha dictat la Sentència 718/2020, en data 28 de desembre, establint doctrina sobre la utilització d’aparells electrònics per a la captació d’àudios i / o imatges en el context d’una investigació criminal. No es tracta ja de l’acceptabilitat de proves aportades per les parts, sinó de calibrar l’abast de les previsions […]

Previsions econòmiques pel 2021

Es dibuixen diferents escenaris respecte a l’evolució de l’economia per l’exercici 2021. Però tots ells tenen en comú un gran índex d’incertesa. I no deixa de ser una lògica conseqüència, després del xoc que ha representat l’any 2020. Encara que sigui una obvietat constatar que cap previsió feta pel 2020 s’ha complert, la realitat és […]

Noves exigències en la contractació pública

La Llei 19/2020, de 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no discriminació, incorpora noves exigències als òrgans de contractació pública. Concretament, l’article 31.2 de l’esmentada Llei estableix que les administracions públiques, en l’àmbit de llurs competències, per mitjà dels òrgans de contractació respectius i amb relació a l’execució dels contractes que subscriguin, han d’establir […]

De nou, “noves regles” en el lloguer d’habitatges

El recent aprovat Reial Decret-Llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, va ser derogat el passat dimarts 22 de gener del 2019 pel Congrés dels Diputats. Aquesta derogació implica que, des de la seva publicació al BOE (24 de gener 2019), deixaran de ser efectives les reformes efectuades […]

La Llei de la transparència i el silenci administratiu

El silenci administratiu és una prerrogativa de les administracions que no deixa de ser el reconeixement estructural d’una anomalia: preveure el significat a la manca d’una declaració expressa de voluntat per part de l’Administració pública a l’hora de resoldre un expedient administratiu. Com és conegut, es distingeix entre el silenci positiu (entén estimat un expedient) […]

El TC en fals: dilatar recursos sobre presons preventives vulnera drets fonamentals

La Llei d’Enjudiciament Criminal estableix que els recursos contra una resolució de presó preventiva són prioritaris i s’han de resoldre en un termini màxim de 30 dies (art. 507.1 LECrim). Aquest mandat legal es troba inserit en les regles que estableixen les garanties i els límits que han de seguir els jutges cridats a fer […]

Cal tenir la “compliance” per contractar amb el sector públic?

La nova regulació de la contractació pública (LCSP 2017) ha reforçat i incrementat les circumstàncies en que queda prohibida la contractació pública d’una empresa. En aquest sentit, a l’art. 71 de la LCSP es llisten els supòsits de prohibició de contractar, que de manera resumida es concreten en les situacions següents:  – Haver estat condemnat […]

La contractació audiovisual a la nova LCSP

La contractació audiovisual en el sector públic es manté exclosa de la normativa general establerta per la nova Llei de Contractes del Sector Públic que entrà plenament en vigor el passat mes de març (en endavant LCSP). En la mesura que la LCSP 2017 no específica de manera expressa l’exclusió de la contractació audiovisual, i, […]

Les PIMES i la supressió de les instruccions internes de contractació al sector públic

Fins el passat 9 de juliol d’enguany les empreses o els professionals que volien contractar amb empreses del sector públic, tenien com a referència les denominades Instruccions Internes de Contractació (en endavant IIC), que estaven disponibles a les respectives pàgines web. Al seu dia aquesta pràctica es va disposar amb l’objectiu de complir fonamentalment amb […]

Violència i rebel·lió, segons la jurisprudència (II)

En els darrers temps, just abans de la deriva actual, tribunals de l’estat espanyol s’havien pronunciat sobre l’abast de la violència en relació a un possible delicte de rebel·lió. És el cas, per exemple, de l’Audiència Nacional quan el 21 de desembre de 2015 va decretar l’arxiu d’un procediment penal seguit davant d’uns regidors per […]

Violència i rebel·lió, segons la jurisprudència (I)

El 1995 el Congrés dels Diputats va establir que el delicte de rebel·lió requeria un “alçament violent i públic” (art. 472 del Codi Penal), davant dels que proposaven que n’hi havia prou amb mantenir una conducta d’alçar-se “públicament i en oberta hostilitat”. El debat parlamentari explica les raons d’aquesta opció. En tot cas, l’article vigent […]

Nota sobre STJUE C-606/17 de 18 d’octubre 2018 respecte les Relacions contractuals entre hospitals concertats i l’Administració Pública Sanitària

1.- Exposició dels fets que recull la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (en endavant TJUE) Procediment prejudicial promogut pel Consiglio di Stato (Consell d’Estat, Itàlia) davant d’una demanda plantejada per una farmacèutica contra el subministrament de medicaments per part d’entitats concertades a centres hospitalaris de titularitat pública, pel qual les entitats […]

Compliment normatiu: Una oportunitat també per a les PIMES

Les darreres reformes del Codi Penal, i particularment la continguda a la LO 1/2015 de 30 de març, han establert que “en los supuestos previstos en el código penal, las personas jurídicas serán penalmente responsables” (art. 31 bis CP). Aquesta és una novetat al nostre ordenament jurídic importada de models de responsabilitat penal més comuns […]

Benvinguts a la pàgina web de Tarba

Aquesta pàgina web és una aparador dels serveis que us podem oferir des de TARBA. Som un empresa consultora que ha nascut fruit de tota una experiència professional, i amb una clara vocació de proximitat i de servei personalitzat. De manera regular hi trobareu també apunts d’actualitat i de reflexió sobre aspectes relacionats amb els […]